RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zarządzenie, zasady organizaowania oraz zgody dostępne są TUTAJ


Zasady organizowania wycieczki.

 

1. Zgłoszenia chęci odbycia wycieczki szkolnej odbywają się w formie pisemnej i
przesyłane są do Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości drogą
mailową na adres: met-org@rckik.pl.

2. Wycieczki szkolne mogą odbywać się w terminach zaakceptowanych przez RCKiK
i nie mogą w żaden sposób dezorganizować pracy personelu.

3. W przypadku ilości uczestników wycieczki przekraczającej 15 osób lub stanowiącej
jej wielokrotność, uczniowie zostają podzieleni na grupy, z których nad każdą czuwa
opiekun, będący pracownikiem szkoły.

4. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody (oświadczenia)
opiekuna/opiekunów grupy/grup. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia
podpisu na oświadczeniu o odpowiedzialności za powierzonych mu uczniów,
odbywających wycieczkę w RCKiK. Druk stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.

5. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika wycieczki w czasie pobytu
w RCKiK w Raciborzu odpowiedzialność ponosi uczestnik i/lub opiekun grupy.

6. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek:
- bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń opiekuna i personelu
RCKiK w Raciborzu,
- przestrzegać przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na terenie RCKiK
w Raciborzu,
- od chwili przybycia do opuszczenia RCKiK w Raciborzu podporządkowania
się obowiązującym w placówce regulaminom,
- natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy złego samopoczucia lub
innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu,
- pilnowania swojego bagażu, za którego zgubienie RCKiK w Raciborzu nie
ponosi odpowiedzialności.

7. Wycieczka może zostać przerwana w przypadku zaistnienia zewnętrznych warunków
uniemożliwiających dalsze jej prowadzenie.