RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu realizuje projekt pod nazwą:

„Poprawa dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia w obszarze publicznej służby krwi poprzez rozwój infrastruktury technicznej" w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT -EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
nr POIS.11.03.00-00-0156/22  
oraz umową o dofinansowanie :
nr POIS.11.03.00-00-0156/22-00/613/2023/46.

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 12 991 384,34 PLN

Koszt kwalifikowalny: 10 968 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 10 968 000,00 PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100% wkładu z Funduszy Europejskich

Opis Projektu, cele, planowane efekty:

Inwestycja służy wsparciu działań naprawczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w podległych oddziałach w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Celem projektu jest:

  • Poprawa w zapewnieniu dostępności, osiąganiu efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia (służba krwi) w kluczowych obszarach, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID -19 oraz przygotowanie systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne.
  • Unowocześnienie infrastruktury sprzętowej, która pozwoli poprawić efektywność, dostępność, jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie wytworzenia wysokiej jakości składników krwi na potrzeby leczenia pacjentów podmiotów leczniczych.
  • Wzmocnienie i usprawnienie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa do reagowania w sytuacjach kryzysowych szczególnie w zakresie pandemii COVID -19 i innych chorób zakaźnych
  • Zwiększenie bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi szczeg0ólnie w zakresie chorób zakaźnych, w kontekście pandemii COVID -19 i jej skutków społecznych.                                                            
  • Poprawa warunków pracy pracowników RCKiK.

Powstała infrastruktura i doposażenie zapewni wdrożenie skutecznych rozwiązań stanowiących działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutków zdrowotnych i społecznych. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie odporności RCKiK w Raciborzu na wystąpienie pandemii i jej skutków poprzez unowocześnienie infrastruktury siedziby i Terenowych Oddziałów. Pozwoli to na zwiększenie dostępności usług Centrum i promocję krwiodawstwa.

Planowany do osiągniecia wskaźnik produktu:

  • liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.

Okres realizacji:

od 01.02.2020 r. do 30.09.2023 r.

Klauzula informacyjna (PDF)

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości (PDF)