RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstało na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z przekształcenia, działających na terenie Raciborza i Rybnika, Rejonowych Stacji Krwiodawstwa. Siedziba Centrum mieści się w Raciborzu, natomiast w Jastrzębiu-Zdroju, Pszowie i Rybniku funkcjonują jego 3 oddziały terenowe.

Raciborskie Centrum Krwiodawstwa obejmuje swym działaniem powiat raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Żory i Rybnik. Jednakże dystrybucja krwi i preparatów krwiopochodnych odbywa się na terenie całego kraju.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

 

Do zadań regionalnego Centrum należy:

 • kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
 • prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
 • prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
 • pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 • pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 • pobieranie krwi i przetwarzanie składników krwi;
 • gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;
 • wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
 • zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki;
 • zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznychw osocze;
 • prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 • sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 • współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz innych nauk medycznych i biologicznych, a także współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
 • zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 • uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
 • realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.