RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Klauzula informacyjna dla pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, z siedzibą przy  ul. Sienkiewicza 3A,  47-400 Racibórz.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • poprzez adres email: sekretariat@rckik.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu email: iod@rckik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, ze wskazaniem formy  jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe (imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) będą przetwarzane w celu zorganizowania procesu związanego z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO,
 • 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

 

Państwa dane osobowe będą udostępnione: 

 • instytucji zarządzającej – TFI PZU S.A
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z zapisami przepisów prawa tj. art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt. 9b Kodeksu.

Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przechowywana 4 lata.

 

Mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w większości przypadków niezbędne do zawarcia umowy oraz wynikające z przepisu prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw trzecich.