RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, z siedzibą przy  ul. Sienkiewicza 3A,  47-400 Racibórz.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
 • poprzez adres email: sekretariat@rckk.pl

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyka. W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu email: iod@rckk.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, ze wskazaniem formy  jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zadań i obowiązków nałożonych na Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ustawę o publicznej służbie krwi z dn.  22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO,
 • po wyrażeniu dodatkowej zgody w celu kontaktu za pomocą nr telefonu lub adresu e-mail - art. 6 ust 1 lit. a) RODO,
 • realizacji praw pacjenta - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • archiwalnych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, teleinformatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, odbiorców świadczących usługi niszczenia dokumentów.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w kwestionariuszu będą przetwarzane przez okres 30 lat, dane przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 30 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach kontaktowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Dane niezbędne do wydania odznak ZHDK są przechowywane w systemie e-krew przez 60 lat zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże jako podmiot publicznej służby krwi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz realizować obowiązki na rzecz zasilania danymi odpowiednie rejestry w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości kandydata na dawcę lub dawcę z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować odmową możliwości oddania krwi. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to również na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową oddania krwi, lecz nie pozwoli na szybki kontakt lub otrzymanie dotyczącej Państwa korespondencji.

 4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 5. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać przesyłając żądanie na adres siedziby.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.