RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 9 ust. 2 lit. i) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zleconego badania, wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.
 4. Odbiorcą danych osobowych, osoby której one dotyczą są:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny – w przypadkach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
   o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  2. usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami wskazanymi w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po okresach tam wskazanych dane będą przetwarzane w celach archiwalnych wieczyście, najpierw w archiwum zakładowym Administratora, a następnie przekazane do właściwego archiwum akt nowych, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 8. W ramach korzystania z przysługujących jej praw, osoba której dane dotyczą może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa – ustawa z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.