RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się w konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia w obszarze monitorowanym.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sądy) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ochrony osób i mienia oraz serwisowe urządzeń monitoringu,
  3. podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni do czasu ich nadpisania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO);
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Osoba która nie chce aby jej dane były przetwarzane nie powinna wchodzić na obszar objęty monitoringiem.