RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, z którym kontakt jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osób, które:
  1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
  2. udostępniły post lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów
   zamieszczonych na fanpage.
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit f. RODO – w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. i informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności oraz promowaniu wydarzeń, które organizuje, a także komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze czy wiadomości, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
  2. 6 ust. 1 lit a RODO – dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody;
 5. Administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook w oparciu własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.
 6. Pani/Pana dane udostępnione w postach i komentarzach będą przetwarzane w serwisie Administratora do czasu usunięcia ich przez autora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 7. Jeśli nie może Pani/Pan usunąć określonego komentarza należy zwrócić się o to z prośbą do Administratora. Zawsze można zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fan page.
 8. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: 
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa krajowego, 
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
  3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 
 9. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO). W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw lub wolności osoby której dane dotyczą lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  7. prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. w pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 10. Administrator może zrealizować Pani/Pana uprawnienia w zakresie, w jakim posiada techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
 12. Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger można kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.
 13. Podanie danych w ramach korzystania z Facebooka i z narzędzi dostępnych w portalu jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).