RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w celu prowadzenia procesu nadania odznaki i legitymacji Honorowy Dawca Krwi,
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Narodowe Centrum Krwi,
  2. Ministerstwo Zdrowia,
  3. usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
  w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku przechowywania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach promowania honorowego krwiodawstwa, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO);
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  8. w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją można wnieść sprzeciw, pod warunkiem że przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu działań związanych z propagowaniem honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniem dawców krwi. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw lub wolności osoby której dane dotyczą lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W ramach korzystania z przysługujących jej praw, osoba której dane dotyczą może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia wniosku o nadanie odznaki Honorowy Dawca Krwi. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.