RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania związanego ze złożoną skargą lub wnioskiem z rozdziału VIII Kodeksu postępowania administracyjnego lub złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej oraz w celu zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, w związku z obowiązkami określonymi w prawie krajowym:
  1. obowiązek prawny wynikający z przepisów Działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej KPA), w szczególności art. 237-238 KPA oraz z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – obowiązek rozpatrzenia złożonej skargi i zawiadomienia skarżącego o sposobie jej załatwienia;
  2. obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  3. obowiązek prawny wynikający z art. 5 i 6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 5. Odbiorcami danych osobowych są usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji.
 6. W związku z obowiązkiem rozpatrzenia skargi (wniosku), realizacji prawa do informacji i zawiadomienia o sposobie jej załatwienia dane osobowe skarżącego (wnioskodawcy) zawarte w skardze (wniosku) będą przetwarzane przez czas rozpatrywania skargi (wniosku). W związku z obowiązkiem archiwizowania dane osobowe skarżącego (wnioskodawcy) zawarte w skardze będą przechowywane wieczyście. Najpierw będą one przechowywane w archiwum zakładowym organu, a po 25 latach będą przekazane do archiwum państwowego.
 7. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO);
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak podania danych może skutkować pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpoznania. Składając skargę należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, bez tych danych skarga nie zostanie rozpatrzona. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 4 jest obowiązkowe i wynika z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Podanie innych danych jest dobrowolne. W przypadku żądania dostępu do informacji publicznej, podawanie danych osobowych nie jest obligatoryjne.