RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzenia organizowanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu będą wykonywane, a następnie publikowane zdjęcia, fotorelacje i filmy, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku osób uczestniczących w tychże wydarzeniach.

Biorąc udział w wydarzeniu, osoba której dane dotyczą wyraża zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) na przetwarzanie jej danych osobowych w postaci wizerunku. Zgoda jest wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego polegającego na uczestnictwie w wydarzeniu. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba nie wyraża zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach i obrazie video, prosimy o niepozowanie do zdjęć oraz zajmowanie miejsc poza obiektywem, a jeśli nie ma takiej możliwości o poinformowanie o tym fakcie osoby wykonującej zdjęcia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody osoby której dane dotyczą wyrażonej w formie wyraźnego działania potwierdzającego polegającego na dobrowolnym przystąpieniu i uczestnictwie w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w tym poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie oraz jego publikację w całości lub części na stronach internetowych, profilach społecznościowych oraz publikacjach, prezentacjach i innego rodzaju materiałach informacyjnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności związanych z publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w tym media, firmy doradcze, prawnicze, informatyczne i z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustania celu ich przetwarzania.
 6. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO). W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw lub wolności osoby której dane dotyczą lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 7. W ramach korzystania z przysługujących jej praw, osoba której dane dotyczą może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla ich realizacji. Osoba która nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych nie będzie z tego tytułu ponosiła żadnych negatywnych konsekwencji.
 10. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@rckik.pl, lub przesyłając żądanie na adres siedziby.