RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem sekretariat@rckik.pl lub telefonicznie pod nr 32/ 418 15 92.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@rckik.pl . Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. uczestnictwa w Programie lojalnościowym „Każda kropla jest cenna” (dalej: Program) realizowanym w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021 – 2026” – art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
   22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749).
  2. Sprawozdawczym, Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
  3. Archiwalnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 4. Odbiorcami danych są:
  1. Narodowe Centrum Krwi;
  2. Minister Zdrowia;
  3. Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców, świadczących na rzecz Organizatora usługi: teleinformatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, odbiorców świadczących usługi niszczenia dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do wniesienia sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo: 
  1. żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania;
  2. żądania uzyskania kopii swoich danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Programie.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.