RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Klauzula obejmuje również szkolenia pielęgniarzy i lekarzy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 21 ust. 7 ustawy z dnia … o publicznej służbie krwi, w celu przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń oraz w celach archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Urząd Marszałkowski – dotyczy lekarzy stażystów,
  2. Uczelnia Medyczna – dotyczy lekarzy stażystów,
  3. Podmiot leczniczy kierujący do odbycia szkolenia,
  4. Podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji,
   a także podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres 5 lat, a w celach związanych z obowiązkiem archiwalnych wieczyście, najpierw w siedzibie administratora a następnie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przekazane do właściwego archiwum państwowego.
 6. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów.