RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, kontakt z nim jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) RODO w związku z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi - wykonywanie zadań i obowiązków nałożonych na Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ww. ustawę,
  2. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z odpowiednimi przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Centrum e-Zdrowia,
  2. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie,
  3. Polski Czerwony Krzyż,
  4. Narodowe Centrum Krwi,
  5. Minister Zdrowia,
  6. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny,
  8. usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
  w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku przechowywania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach promowania honorowego krwiodawstwa, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Dane niezbędne do wydania odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są przechowywane przez 60 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.
 6. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  5. w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją można wnieść sprzeciw, pod warunkiem że przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu działań związanych z propagowaniem honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniem dawców krwi. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw lub wolności osoby której dane dotyczą lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 8. W ramach korzystania z przysługujących jej praw, osoba której dane dotyczą może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże jako podmiot publicznej służby krwi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz realizować obowiązki na rzecz zasilania danymi odpowiednie rejestry w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości kandydata na dawcę lub dawcę z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować odmową możliwości oddania krwi. W przypadku podania numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to również na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową oddania krwi, lecz nie pozwoli na szybki kontakt lub otrzymanie dotyczącej korespondencji do osoby której dane dotyczą.