RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyka, z którym kontakt jest możliwy za pomocą - poczty mail:iod@rckik.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwościdotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;
  2. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a,) w zakresie danych niewymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. (Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie);
  3. 6 ust. 1 lit. e) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. 6 ust. 1 lit. f) uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy;
  2. podmioty dostarczające usługi informatyczne, prawnicze i audytowe na rzecz Administratora;
  3. organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 7. Dokumenty aplikacyjne z brakami formalnymi orazosób, które nie zostały wyłonione w procesie rekrutacji są niszczone po upływnie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.
 8. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 10. Dobrowolność podania danych:
  1. nie ma obowiązku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,
  2. niepodanie danych, niezłożenie lub nieuzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana),
  3. podanie przez Państwa innych danych w tym szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (art. 9 ust. 2 RODO) jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  LP. NAZWA DOKUMENTU  
  1. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  2. Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja