RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy Sienkiewicza 3A,  47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk,  z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rckik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust 1. lit b RODO w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (PZP); a także w celu realizacji obowiązków podatkowych/księgowych na podstawie obowiązujących przepisów, w celu archiwizacji dokumentacji na podstawie z art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • 6 ust. 1 lit f RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dochodzenie roszczeń lub obrona przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy, kontakt ze współpracownikami).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Prawo Zamówień Publicznych oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych     w zakresie usług prawnych, serwisowych, hostingowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w prawnie uzasadnionych przypadkach (art. 18 RODO),
  4. wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającego z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 531 03 00), gdy uzna Pani/Pan,              że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
  6. w pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,      w tym również w formie profilowania.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.