RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) z siedzibą przy Sienkiewicza 3A,  47-400 Racibórz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), P. Arkadiusza Kaczmarczyk, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rckik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie obowiązujących przepisów, w celu archiwizacji dokumentacji na podstawie ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dot. wydatkowania środków publicznych,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, kontakt           z pracownikami strony.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Prawo Zamówień Publicznych oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie usług prawnych, serwisowych, hostingowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną zatwierdzoną u Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 7. Mają Pani/Pan prawo do:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją (art. 21 RODO);.                     
  5. przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 531 03 00), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;.
  6. w pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie będą realizowane;

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,     w tym również w formie profilowania.
 9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.