RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl


e-Erew – co to jest? .

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
 • centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.
 

- W ramach projektu powstaną następujące e-usługi: .


dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
  - wyniki bezpłatnych badań,
  - zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,
  - kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
  - czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
 • uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników;

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • zamówienie krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

- Dlaczego realizujemy projekt e-krew? .

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

Naszym celem jest:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

- Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew? .

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:

 • monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi:
  - zaoszczędzą czas,
  - lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),
 • podmioty lecznicze:
  - zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
 • centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:
  - zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
  - skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),
  - zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
 • instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):
  - zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
  -będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

  - Informacje dodatkowe .

  Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

  Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli. Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.

  Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:
  1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

  CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. Partnerami projektu są:

  1. Narodowe Centrum Krwi
  2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
  4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
  8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
  10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
  11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
  12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
  14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom
  15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
  17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
  21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
  22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
  23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce
  24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
  25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu