RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zapewnia dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.rckik.pl oraz www.bip.rckik.pl

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu nie używa żadnych aplikacji cyfrowych.

Na stronach internetowych istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki jak i zmiany kontrastu.

Strony nieposiadają translacji komunikatów i wiadomości na język migowy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2023

Informacje i dane kontaktowe

Za przyjmowanie wniosków i uwag odpowiada Sekretariat RCKiK w Raciborzu
e-mail: sekretariat@rckik.pl
telefon: 32 415 20 88

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.