RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

 

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

  • wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej
  • służbie krwi;
  • wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
  • współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
  • realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
  • zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
  • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.