dla krwiodawców
 Akcja - Sobota otwartych serc - 02.08.2014
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 12.07.2014 - O?rodek Szkolenia Kierowców
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Uczniowie II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Raciborzu zwiedzili Regionalne Centrum Krwiodawstwa
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Wystawa rysunków dzieci z Przedszkola nr 8 w Czerwionce- Leszczynach - siedziba RCKiK w Raciborzu
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 16.06.2014 - Zespó? Szkó? Zawodowych w Jastrz?biu-Zdroju
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 14.06.2014 - ITM Muszkieterzy - Radlin-Biertu?towy
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 10.06.2014 -Zespó? Szkó? Technicznych w Wodzis?awiu ?l?skim
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 09.06.2014 - Zespó? Szkó? Ekonomiczno-Us?ugowych w Rybniku
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 08.06.2014 - Oratorium ?w. Józefa w Rydu?towach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 02.06.2014 - Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydu?towach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 27.05.2014 - CH GWAREK - Sklep nr 40 w Jastrz?biu-Zdroju
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 20.05.2014 - Klub "Strefa" w Raciborzu
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 19.05.2014- ?l?sko-Ma?opolski Oddzia? Stra?y Granicznej w Raciborzu
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi – 16.05.2014 - Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych w Radlinie
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi – 29.04.2014 - Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rybniku-Niedobczycach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi – 28.04.2014 - Zespó? Szkó? nr 2 w Jastrz?biu-Zdroju
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi – 24.04.2014 - IV Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Miko?aja Kopernika w Rybniku
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi – 15.04.2014 - Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych w Paw?owicach ?l?skich
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Prelekcja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Rybniku
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Prelekcja w Zespole Szkó? nr 5 w Rybniku- Niedobczycach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Zespo? Szkó? Budowlanych i Rzemios? Ró?nych w Raciborzu w RCKiK - 21.03.2014
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 1 w Raciborzu w RCKiK - 17.03.2014
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Pierwsi dawcy w nowym budynku RCKiK w Raciborzu – 04.03.2014
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Nowa siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 24.02.2014 - Zespó? Szkó? Handlowych w Jastrz?biu
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Walentynki 2014
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 05.02.2014 - Zespó? Szkó? Budowlano-Informatycznych w ?orach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
XXII fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
Zobacz fotosy12 stycznia 2014 r. podczas XXII fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, zbierano ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów, pod has?em: "Na ratunek". Wolontariusze, zbierali pieni?dze na zakup specjalistycznego sprz?tu dla dzieci?cej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w??czy?o si? w organizacj? fina?u WO?P poprzez stworzenie mo?liwo?ci oddania krwi. W wyniku tego ??cznie pobrali?my 139 litrów krwi od 310 dawców.

Wszystkim dawcom, którzy zdecydowali si? w ten sposób wesprze? WO?P oraz organizatorom akcji krwiodawstwa gor?co dzi?kujemy!

 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 29.10.2013- Akcja Racibórz II LO
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 28.10.2013- Akcja Racibórz Stra? Graniczna
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 25.10.2013- Akcja Jastrz?bie Zdrój Zak?ad Karny
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 18.10.2013 - MOK w Czerwionce-Leszczynach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 16.10.2013 - Harcerska S?u?ba Krwi w ?orach
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi - 09.10.2013 - Zespó? Szkó? Zawodowych w Centrum Krwiodastwa w Raciborzu
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Wizualizacje nowego budynku RCKiK
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy 2010
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
Rozbudowa RCKiK
Zobacz fotosy
 zobacz więcej»
I ty mo?esz uratowa? komu? ?ycie
Zobacz fotosyDnia 20.08.2009 na raciborskim Rynku odby?a si? akcja szkoleniowa, w czasie której ratownicy WOPR-u pokazywali przechodniom jak udziela? pierwszej pomocy przedmedycznej.
 zobacz więcej»
14 czerwca 2009
Zobacz fotosy?wiatowy Dzie? Krwiodawcy
 zobacz więcej»
Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopada 2008
Zobacz fotosyJak co roku, obchody listopadowych Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-26.11) s? bardzo wa?nym wydarzeniem w naszym kalendarzu.
 zobacz więcej»
?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2008 -
Zobacz fotosy14 czerwca br odby? si? nad zalewem rybnickim festyn, ko?cz?cy obchody tego dnia na naszym terenie.
 zobacz więcej»
Ekipy wyjazdowe
Zobacz fotosyEkipy wyjazdowe odbywaj? si? w naszym Centrum niemal codziennie. Najcz??ciej wyje?dzamy w teren, jednak czasami zorganizowane grupy honorowych krwidoawców przychodz? do siedziby lub do jednego z oddzia?ów terenowych. Bywa, ?e tego samego dnia nawet kilka zespo?ów wyje?d?a w ró?ne miejsca terenu naszej dzia?alno?ci.
 zobacz więcej»
?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2007
Zobacz fotosyFestyn z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawcy w Szymocicach- 17.06.2007
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi z 09.09.2007- "Solidarno??" i MK HDK
Zobacz fotosyWczoraj na wodzis?awski Rynku odby?a si? trzecia ju? akcja poboru krwi zorganizowana przez Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Wodzis?awiu ?l?skim, którego przewodnicz?cym jest Jerzy Lisowski oraz Terenow? Sekcj? NSZZ „Solidarno??” w Wodzis?awiu ?l?skim, kierowanym przez Ryszarda Heroka.
 zobacz więcej»
Dni Honorowego Kriwodawstwa 2006
Zobacz fotosyZ okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, na terenie naszej dzia?alno?ci spotykamy si? z dzia?aczami klubowymi oraz z wyró?niaj?cymi sie dawcami.
 zobacz więcej»
Akcja poboru krwi- Solidarno?c 2006
Zobacz fotosySierpie? to w historii Polski wyj?tkowy miesi?c. To miesi?c Powstawnia Warszawskiego, Cudu nad Wis?? oraz Zrywu Solidarno?ci 1980. Z tej okazji, by upami?tni? odwag? oraz bohaterstwo walcz?cych o nasz? wolno?? rodaków, RCKK w Raciborzu w porozumieniu z lokalnymi strukturami NSZZ "Solidarno??" organizowa?o dodatkowe akcje poboru krwi.
 zobacz więcej»
?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 14.06.2006
Zobacz fotosy14 czerwca spotkali?my si? z przedstawicielami szkó?, z którymi na codzie? wspó?pracujemy w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. By?y wyró?nienia, podzi?kowania cheap swiss fake watches...

Po po?udniu spotkali?my si? równie? z prezesami klubów honorowych dawców krwi.
Za Wasze zrozumienie, ofiarno?? oraz nieustann? ch?? wspó?pracy z nami w imieniu w?asnym oraz chorych, którzy dzi?ki Wam wrócili do zdrowia- serdecznie dzi?kujemy Pas Cher Répliques Montres Rolex!
 zobacz więcej»