dla krwiodawców
 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstało na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z przekształcenia, działających na terenie Raciborza
i Rybnika, Rejonowych Stacji Krwiodawstwa. Siedziba Centrum mieści się w Raciborzu, natomiast
w Jastrzębiu-Zdroju, Pszowie i Rybniku                                          funkcjonują jego 3 oddziały terenowe.

Raciborskie Centrum Krwiodawstwa obejmuje swym działaniem powiat raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu:
Jastrzębie Zdrój, Żory i Rybnik. Jednakże dystrybucja krwi i preparatów krwiopochodnych odbywa się na terenie całego kraju.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

 

 

 

 


 

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
pobieranie krwi i przetwarzanie składników krwi;
gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej   składników;
wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki;
zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych
  w osocze;
prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa
  i krwiolecznictwa;
organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych
  i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania   komórek, tkanek i narządów;
propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we   współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i   innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych
  w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz innych nauk medycznych i   biologicznych, a także współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym   zakresie;
podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych   pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne   Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby   fizyczne i inne podmioty;
uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu   medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 
Góra Strony