dla krwiodawców
 « aktualności


Komunikat NCK
  data dodania:31-05-2016

w sprawie internetowego systemu zlece? na koncentraty czynników krzepni?cia i desmopresyn? dla chorych na hemofili? i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy sk?adanie zamówie? w systemie, dost?pnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocze?nie w celu zapewnienia dost?pu do koncentratów czynników krzepni?cia i desmopresyny informujemy, ?e do dnia 31 grudnia 2016 roku dopuszcza si? mo?liwo?? wystawiania przez lekarzy zapotrzebowa? papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

1.            wydania leku „na ratunek”,

2.            braku podmiotu leczniczego w s?owniku ?wiadczeniodawców,

3.            ewentualnych awarii i przerw w dzia?aniu systemu. breguet tradition replica

Ponadto uprzejmie informujemy, ?e w ka?dym przypadku zagro?enia ?ycia lub zdrowia pacjentów, nadrz?dnym celem jest zapewnienie dost?pu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie b?d? decydowa?y o dost?pno?ci do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesy?anie wszelkich uwag, pyta? i sugestii w tej sprawie na adres: [email protected]