dla krwiodawców
 « aktualności


Sobota Otwartych Serc
  data dodania:04-08-2014

Ju? od samego rana „Sobota otwartych serc” przyci?gn??a wiele osób chc?cych podzieli? si? cz?stk? siebie z potrzebuj?cymi. Dawcy przychodzili ca?ymi rodzinami, z przyjació?mi, znajomymi, dzi?kuj?c nam za stworzenie dodatkowej okazji do pomocy innym. Przez ca?y dzie? panowa?a mi?a, przyjazna atmosfera. Ch?? oddania krwi zadeklarowa?o 51 osób, z czego krew odda?o 18 kobiet i 23 m??czyzn (??cznie 41 dawców), w tym 12 osób po raz pierwszy. Dzi?ki ich ofiarno?ci ogó?em pobrano 18,450 litrów krwi. Cze?? dawców skorzysta?a z mo?liwo?ci zwiedzenia nowego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Wszystkim, którym w sobot? „otworzy?y si?” serca - gor?co dzi?kujemy!

Zdj?cia ilustruj?ce „Sobot? otwartych serc” znajduj? si? w zak?adce Galeria zdj?? http://www.rckik.pl/galeria.php oraz na facebooku.

swiss replica watches