dla krwiodawców
 « aktualności


Zamawianie czynników krzepni?cia i dezmopresyny - z dn.24.01.2013
  data dodania:29-01-2013

KOMUNIKAT NCK

Narodowe Centrum Krwi informuje, ?e z dniem 1 stycznia 2013 roku wdro?ono internetowy system zlece? na koncentraty czynników  krzepni?cia i desmopresyn? dla chorych na hemofili? i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018.

Dost?pny pod adresem:
https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr system jest obligatoryjny tzn.: zlecenia papierowe (dalej obowi?zuj?ce) s? realizowane, pod warunkiem odzwierciedlenia w tym systemie informatycznym.

Jednocze?nie informujemy lekarzy, ?e do dnia 31 marca 2013 roku dopuszczono mo?liwo?? wystawiania w porozumieniu z RCKiK zapotrzebowa? niepotwierdzonych
w systemie w sytuacjach szczególnych, np. problemów natury technicznej. www.sodareplica.com

Przedstawiaj?c powy?sze, apelujemy do wszystkich lekarzy o korzystanie z systemu, który docelowo b?dzie jedyn? drog? wnioskowania o koncentrat czynnika krzepni?cia
i desmopresyn?.

Wszelkie uwagi, pytania i sugestie prosimy kierowa? na adres internetowy: [email protected]