dla krwiodawców
 « aktualności


?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2012
  data dodania:14-06-2012

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi! Dzisiaj 14 czerwca obchodzimy ?wiatowy Dzie? Krwiodawcy. Jest to okazja, by zauwa?y? tych wszystkich wyj?tkowych ludzi, którzy z potrzeby serca, bezinteresownie pomagaj? innym, dziel?c si? cz?stk? siebie- swoj? krwi?. Jest to równie? okazja, by im za to podzi?kowa? i okaza? szacunek.

Szanowni Krwiodawcy!

Przyjmijcie wyrazy najg??bszej wdzi?czno?ci i uznania za Wasz? wra?liw? postaw?, po?wi?cenie i ofiarno??, jakie okazujecie, oddaj?c krew.

Ka?da kropla Waszej bezcennej krwi by?a ?ród?em nadziei i ?ycia dla tych, którzy jej potrzebowali. To dzi?ki Wam wielu z nich powróci?o do zdrowia.

W imieniu tych wszystkich bezimiennych biorców Waszej krwi oraz w?asnym serdecznie dzi?kuj?.

Równocze?nie ?ycz? Wam trwania w zdrowiu  oraz wszelkiej pomy?lno?ci i satysfakcji zarówno w ?yciu osobistym, jak i zawodowym.

?ycz? tak?e ka?demu z Was, aby?cie na co dzie? do?wiadczali od innych takiej dobroci, jak? Wy czynicie.

cartier ballon bleu replica watches chopard replica