dla krwiodawców
 



Uwaga dawcy grupy AB Rh dodatni i O Rh dodatni
  data dodania:03-11-2011

Szanowni Krwiodawcy!



XIX fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
  data dodania:07-01-2011

9 stycznia 2011 podczas kolejnego fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, jak co roku, zbierane b?d? ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów, tym razem dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Dzieciom tym, jak równie? innym chorym, potrzebna jest jednak nie tylko pomoc materialna, ale tak?e krew, wspomagaj?ca ich leczenie. Stanowi ona najcenniejszy dar, jaki ka?dy z nas mo?e ofiarowa?.



Weso?ych ?wi?t!
  data dodania:22-12-2010

W przededniu Bo?ego Narodzenia ?ycz?, aby nadchodz?ce ?wi?ta by?y pe?ne ciep?a, rado?ci i pokoju, a Nowy Rok 2011 przyniós? wiele sukcesów oraz szcz??liwych chwil Maria Wiecha Dyrektor oraz Pracownicy RCKiK w Raciborzu



II Turniej Pi?karski klubów Honorowego Dawcy Krwi o puchar Dyrektora RCKiK
  data dodania:10-05-2010

Zarz?d Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy?a w Rydu?towach zaprasza do udzia?u w organizowanym dnia 26 czerwca 2010 r. II Turnieju Pi?tek Pi?karskich o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.



XIII Krajowa Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi
  data dodania:07-05-2010

"Ofiaruj?c krew, jeste?my swiadkami mi?o?ci"



VII Pszowski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu
  data dodania:21-04-2010

Zarz?du Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie do udzia?u w



Troch? statystyki po Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy
  data dodania:11-01-2010

Dzi?kujemy wszystkim, którzy zechcieli si? w??czy? w dzie?o XVIII Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy poprzez oddanie krwi i jej sk?adników.



?yczenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopada
  data dodania:19-11-2009

Szanowni Dawcy Krwi!



16-22 wrze?nia - Europejski Tydzie? Zrównowa?onego Transportu
  data dodania:11-09-2009

Informujemy, i? równie? Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w??cza si? w mi?dzynarodow? kampani? promuj?c? zast?pienie samochodu komunikacj? miejsk?, rowerow? lub piesz?.



ZMIANY W HARMONOGRAMIE EKIP WYJAZDOWYCH WE WRZE?NIU 2009
  data dodania:07-09-2009

Informujemy, i? ze wzgl?dów organizacyjnych nast?pi?y zmiany w harmonogramie ekip wyjazdowych: zmieni?a si? godziny i miejsce akcji w Rydu?towach z dnia 27.09.2009.



Podsumowanie tegorocznego letniego konkursu dla dawców
  data dodania:03-09-2009

W czasie trwania drugiego letniego konkursu dla dawców pn. „W trosce o ?ycie”,



Ostatnie losowanie
  data dodania:03-09-2009

Dnia 01.09.2009 zako?czy? si? letni konkurs dla krwiodawców.



RCKiK wspólnie z Radiem Vanessa
  data dodania:21-08-2009

Dzi?kujemy Radiu Vanessa, która zaprosi?o nas do w??czenia si? w akcj? "I ty mo?esz uratowa? komu? ?ycie", która odby?a si? na raciborskim Rynku w dniu 20.08.2009. Zdj?cia z akcji znajduj? si? w dziale "Galeria".



3 tura losowa? w ramach letniego konkursu dla dawców "W trosce o ?ycie"
  data dodania:21-08-2009

Dnia 18.08.2009 odby?a si? trzecia tura losowa?.



Wyniki 2 tury losowa?
  data dodania:06-08-2009

W za??cznikach znajduj? si? protoko?y z losowa? nagród, jakie odby?y si? 3.08.2009 w Raciborzu, Jastrz?biu Zdroju i Rybniku.



Wyniki 1 tury losowa?
  data dodania:20-07-2009

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 16.07.2009 odby?a si? pierwsza tura losowa? nagród w?ród osób, które wzi??y udzia? w drugim letnim konkursie p.n. "W trosce o ?ycie".



UWAGA! Og?aszamy kolejny letni konkurs dla honorowych dawców krwi!
  data dodania:17-06-2009

Szanowni dawcy! Zach?camy do udzia?u w drugim, letnim konkursie, którego celem jest zmniejszenie niedoboru krwi, jaki wyst?puje w okresie letnim.



I Turniej Pi?tek Pi?karskich klubów HDK
  data dodania:20-05-2009

Zarz?du KrewniacyClub 134 w Rydu?towach zach?ca do udzia?u w I Turnieju Pi?tek Pi?karskich klubów Honorowego Dawcy Krwi o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, który odb?dzie si? 4 lipca 2009r.



VI Pszowski Rajd Samochodowy HDK
  data dodania:18-05-2009

Zach?camy do udzia?u w VI Pszowski Rajdzie Samochodowym HDK o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.



Ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi
  data dodania:20-03-2009

W broszurze informacyjnej „Ulga dla Honorowych Krwiodawców” opublikowanej na stronie www.mf.gov.pl i rozes?anej do wszystkich Urz?dów Skarbowych Minister Finansów zawar? ostateczne stanowisko dotycz?ce wysoko?ci ulgi dla Honorowych Dawców Krwi za oddawan? krew.



Uaktualnienie informacji nt. ekip wyjazdowych
  data dodania:18-03-2009

Informujemy, i? poza ekipami wyjazdowymi, wykazanymi na stronie



Akcja poboru krwi -FOCUS Rybnik
  data dodania:12-03-2009

Gor?co zapraszamy do wzi?cia udzia?u w akcji poboru krwi w najbli?sz? niedziel? 15 marca w godzinach 10.00-14.00.



Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy 2009
  data dodania:08-01-2009

W czasie trwaj?cego 11 stycznia br. kolejnego fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, jak co roku, zbierane b?d? ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów na ustalony cel – profilaktyk? w dziedzinie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. Dzieciom tym, jak równie? innym chorym, potrzebna jest jednak nie tylko pomoc materialna, ale tak?e krew, wspomagaj?ca ich leczenie. Stanowi ona najcenniejszy dar, jaki ka?dy z nas mo?e ofiarowa?. Dlatego, jak w poprzednich latach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w??cza si? w organizacj? fina?u WO?P poprzez stworzenie mo?liwo?ci oddania krwi tym, którzy si? na to zdecyduj?.



Weso?ych ?wi?t!
  data dodania:23-12-2008

?yczymy, by nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia by?y ?ród?em spokoju, nadziei i rado?ci, a Nowy Rok przyniós? pomy?lno?? i szcz??cie w ?yciu osobistym oraz zawodowym.



ULGA PODATKOWA DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
  data dodania:23-12-2008

Honorowi krwiodawcy, którzy oddali krew w 2008 r. mog? odliczy? jej warto?? od dochodu. Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. warto?? ka?dego litra oddanej krwi jest równa 130 z?, osocza 170 z?, a sk?adnika krwi pobieranego metod? aferezy 130 z? (za ca?y zabieg).



III nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków Programu Bezpiecze?stwo zdrowotne i poprawa efektywno?ci systemu ochrony zdrowia
  data dodania:03-12-2008

Na pro?b? Ministerstwa Zdrowia zamieszczamy informacj? dot. III naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków sk?adanych w ramach Priorytetu XII Programu "Bezpiecze?stwo zdrowotne i poprawa efektywno?ci systemu ochrony zdrowia".



Listopadowe Dni Honorowego Krwiodawstwa - oczami dziennikarzy
  data dodania:25-11-2008

Serdecznie zapraszamy do przeczytania oraz obejrzenia relacji z uroczysto?ci obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowane przez RCKiK w dniu 23.11.2008 w restauracji Brax-ton.



?yczenia dla Honorowych Dawców Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa-22-26 listopada
  data dodania:25-11-2008

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,



Oddaj krew u nas, nie na autostradzie!
  data dodania:18-09-2008

Gor?co zapraszamy do wzi?cia udzia?u w akcji poboru krwi, która odb?dzie si? dnia 20.09.2008 w raciborskim AUCHAN (nie jak wcze?niej zapowiadali?my na Rynku) w godzinach 10.00-14.00. Akcja ta odbywa si? w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównowa?onego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu.



Wyniki 3 tury losowa? w Konkursie "W trosce o ?ycie"
  data dodania:04-09-2008

Informujemy, i? wraz z 3 tur? losowa? w dniu 1.09.2008 zako?czy? si? konkurs "W trosce o ?ycie".



Wyniki 2 tury losowa? w Konkursie "W trosce o ?ycie"
  data dodania:19-08-2008

Z przyjemno?ci? informujemy, i? w dniu 18.08.2008 w Raciborzu oraz w Oddzia?ach Terenowych odby?y si? kolejne losowania w ramach konkursu "W trosce o ?ycie".



Podsumowanie akcji poboru krwi w dniach 9-10 sierpnia
  data dodania:11-08-2008

W sobot? oraz w niedziel? raciborskie Centrum zorganizowa?o akcje poboru krwi z my?l? o ewentualnych potrzebach osób poszkodowanych w katastrofie poci?gu w Czechach z dnia 8 sierpnia. Poni?ej przedstawiamy podsumowanie przeprowadzonych akcji.



Katastrofa poci?gu w Czechach
  data dodania:08-08-2008

W zwi?zku z katastrof?, jaka mia?a miejsce w dniu dzisiejszym w Czechach w okolicach Ostravy, gor?co apelujemy o oddawanie krwi dla osób poszkodowanych.



Uwaga uczestnicy konkursu pn. "W trosce o ?ycie"
  data dodania:04-08-2008

Dnia 1 sierpnia 2008 w siedzibie RCKiK w Raciborzu oraz w Oddzia?ach Terenowych w Rybniku i w Jastrz?biu Zdroju odby?y si? losowania w?ród osób, które wzi?ly udzia? w naszym konkursie.



APEL o oddanie krwi dla poszkodowanych w wypadku autokarowym w Serbii
  data dodania:16-07-2008

W zwi?zku z aktualnym niedoborem krwi w ca?ej Polsce, dnia 17 lipca br (czwartek) w godzinach od 7.30 do 18.00 tak w raciborskim Centrum, jak i w jego oddzia?ach terenowych w Rybniku oraz w Jastrz?biu Zdroju, b?dzie mo?na odda? krew z przeznaczeniem w?a?nie dla ofiar tego wypadku.



Apel o oddawanie krwi w okresie letnim!
  data dodania:16-07-2008

W zwi?zku z aktualnie istniej?cymi niedoborami, zwracam si? do wszystkich mieszka?ców naszego regionu z gor?cym apelem o przy??czenie si? do akcji honorowego oddawania krwi



UWAGA LETNI KONKURS DLA DAWCÓW PN. "W TROSCE O ?YCIE"
  data dodania:14-07-2008

Ka?dy, kto w okresie od 15 lipcu do 31 sierpnia br. odda krew w siedzibie, oddzia?ach terenowych oraz podczas ekip wyjazdowych, jak równie? wype?ni kupon konkursowy, ma szans? w drodze losowania wygra? wiele atrakcyjnych nagród.



?yczenia dla Honorowych Dawców Krwi z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawcy
  data dodania:09-06-2008

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi!



14 czerwca - ?wiatowy Dzie? Krwiodawcy
  data dodania:09-06-2008

To inicjatywa Mi?dzynarodowej Federacji Stowarzysze? Czerwonego Krzy?a oraz Czerwonego Pó?ksi??yca, Mi?dzynarodowej Federacji Organizacji Krwiodawców (International Federation of Blood Donor Organizations) oraz Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Transfuzjologów (International Society of Blood Tranfusion), które dzie? 14 czerwca og?osi?y ?wiatowym Dniem Krwiodawcy (Word Blood Donor Day). Do organizacji obchodów tego dnia do??czy?a si? te? ?wiatowa Organizacji Zdrowia, jak równie? wiele innych organizacji zajmuj?cych si? propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.



Wielki sukces naszego Klubu HDK PCK w Rybniku
  data dodania:04-02-2008

Z wielk? rado?ci? informujemy, i? Klub HDK PCK dzia?aj?cy przy Oddziale Terenowym w Rybniku dnia 7 grudnia 2007 okaza? si? najlepszym spo?ród 199 klubów z ca?ej Polski, które przyst?pi?y do I edycji konkursu dla Klubów HDK PCK o Puchar Prezesa Zarz?du G?ównego PCK w Warszawie.



13. 01.2008 znowu zagra Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy!
  data dodania:07-01-2008

A my razem z ni?!



AKCJE POBORU KRWI W NAJBLI?SZE WEEKENDY i DNI ?WI?TECZNE
  data dodania:20-11-2007

Wszystkich zainteresowanych gor?co zapraszamy do oddawania krwi. Pamietaj, aby zabra? z sob? dokument potwierdzaj?cy to?samo?? (ze zdj?ciem)!



Og?oszenie Klubu PCK HDK przy KWK Anna w Pszowie
  data dodania:20-11-2007

Zaproszenie na MSz? ?wi?t?.



W dniach 22-26 listopada po raz kolejny b?dziemy obchodzi? Dni Honorowego Krwiodawstwa.
  data dodania:20-11-2007

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,



Akcja poboru krwi z dnia 9 wrze?nia 2007
  data dodania:10-09-2007

Wczoraj na wodzis?awski Rynku odby?a si? trzecia ju? akcja poboru krwi zorganizowana przez Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Wodzis?awiu ?l?skim, którego przewodnicz?cym jest Jerzy Lisowski oraz Terenow? Sekcj? NSZZ „Solidarno??” w Wodzis?awiu ?l?skim, kierowanym przez Ryszarda Heroka.



Media na temat zniesienia przywileju darmowych przejazdów w Jastrz?biu Zdroju.
  data dodania:30-07-2007

"Bez przywileju"



Uwaga honorowi dawcy krwi z terenu dzia?ano??i MZK w Jastrz?biu Zdroju!
  data dodania:13-07-2007

Mi?dzygminny Zwi?zek Komunikacyjny z siedzib? w Jastrz?biu Zdroju zniós? darmowe przejazdy ?rodkami komunikacji miejskiej dla zas?u?onych honorowych dawców krwi. (Uchwa?a z dn. 20.06.2007 nr 15/V/2007)



Uwaga Krwiodawcy!
  data dodania:13-06-2007

W okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawcy, ka?dy oddaj?cy krew w siedzibie Centrum w Raciborzu oraz w oddzia?ach terenowych dnia 14 czerwca otrzyma upominek! Na szczególnie zas?u?onych krwiodawców czekaj? zaproszenia na Festyn Krwiodawcy!



14 czerwca-?wiatowy Dzie? Krwiodawcy
  data dodania:06-06-2007

Dzie? 14 czerwca ma szczególne znaczenie, gdy? jest to dzie? urodzin Karla Landsteinera (1868-1943), zdobywcy nagrody Nobla (1930) w dziedzinie medycyny za odkrycie systemu grup krwi. Odkrycie to by?o kamieniem milowym w dziedzinie medycyny, zapocz?tkowa?o b?yskawiczny rozwój krwiodawstwa i transfuzjologii, a jednocze?nie umo?liwi?o znaczny post?p w ratowaniu ludzkiego ?ycia. Dlatego Mi?dzynarodowa Federacja Czerwonego Krzy?a oraz Czerwonego Pó?ksi??yca, Mi?dzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Transfuzyjne og?osi?y dzie? 14 czerwca ?wiatowym Dniem Krwiodawcy. Do organizacji obchodów tego dnia do??czy?a si? równie? ?wiatowa Organizacji Zdrowia. Od kilku lat równie? na terenie Polski obchodzimy przypadaj?cy na dzie? 14 czerwca ?wiatowy Dzie? Krwiodawcy (Word Blood Donor Day). W naszym kraju jest on uzupe?nieniem istniej?cych ju? i obchodzonych co roku w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wi?cej informacji na ten temat mo?na uzyska? na stronie www.wbdd.org.



X Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi
  data dodania:19-04-2007

X Jubileuszowa Pielgrzymka odb?dzie si? dnia 26 maja 2007. Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo w za??czniku.



Informacja Klubu HDK PCK przy KWK "Anna" nt. rajdu samochodowego
  data dodania:19-04-2007

Jak co roku, nasz Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie jest organizatorem wielu imprez o charakterze integracyjno-rozrywkowym, promuj?cych honorowe krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzy?a. Jedn? z nich jest organizowany ju? po raz czwarty, Pszowski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.



Apel Zarz?du G?ównego PCK
  data dodania:19-03-2007

Na pro?b? Zarz?du G?ównego Polskiego Czerwonego Krzy?a, zamieszczamy apel adresowany do wszystkich osób, mog?cych oddawa? krew, a przede wszystkim do ludzi m?odych, pe?noletnich uczniów i studentów.



AKCJE POBORU KRWI W NAJBLI?SZE WEEKENDY i DNI ?WI?TECZNE
  data dodania:15-03-2007

Wszystkich zainteresowanych gor?co zapraszamy do oddawania krwi. Pamietaj, aby zabra? z sob? dokument potwierdzaj?cy to?samo?? (ze zdj?ciem)!



Ulga dla honorowych dawców krwi
  data dodania:05-02-2007

Obowi?zuj?ca od 1 stycznia 2007 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 217 poz. 1588) przywróci?a zlikwidowan? w 2004 roku ulg? dla honorowych krwiodawców.



Bezp?atne przejazdy
  data dodania:05-02-2007

autobusami komunikacji miejskiej