dla krwiodawców
 RCKiK w Raciborzu otwarte w sobot? 4.02.2017
  data dodania:30-01-2017

Ka?da kropla jest cenna - Program Lojalno?ciowy
  data dodania:22-12-2016

Od dnia 22 grudnia 2016 r. startuje Program Lojalno?ciowy dla Krwiodawców. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami programu.Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 Listopad 2016 - ?yczenia MZ i NCK
  data dodania:23-11-2016

Kalendarz na rok 2017
  data dodania:18-11-2016

IV Ogólnopolski Alert Akcji Krwiodawstwa – „Cud nad Wis??” - 22.05 – 30.09.2016
  data dodania:15-06-2016

?wiatowy Dzie? Krwiodawcy
  data dodania:15-06-2016

?yczenia Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwi??a oraz Pani Ma?gorzaty Lorek, p.o. Dyrektora Narodowego Centrum Krwi z okazji ?wiatowego Dnia KrwiodawcyKomunikat NCK
  data dodania:31-05-2016

w sprawie internetowego systemu zlece? na koncentraty czynników krzepni?cia i desmopresyn? dla chorych na hemofili? i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”Oddaj krew - Tania ksi??ka
  data dodania:10-02-2016

Oddaj krew i odbierz kupon na darmow? dostaw? w taniaksiazka.plTwoja krew,moje zycie - 14.01.2016 EC Zofiówka
  data dodania:08-01-2016

Komunikat NCK na rok 2016 ws.internetowego systemu zlece? na koncentraty krzepni?cia krwi i desmopresyne
  data dodania:22-12-2015

Podaruj ?ycie i Nadziej? na Gwiazdk?"
  data dodania:21-12-2015

Nowy pojazd w s?u?bie RCKiK
  data dodania:21-12-2015

Zalecenia dotycz?ce stosowania immunoglobuliny anty-D anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-p?odowego w zakresie antygenu D z uk?adu Rh obowi?zuj?ce od dnia 18.12.2015 roku
  data dodania:18-12-2015

PODARUJ ?YCIE I NADZIEJ? NA GWIAZDK?
  data dodania:15-12-2015

?yczenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
  data dodania:23-11-2015

Zaproszenie na akcj? oddania krwi - ?l?sko-Ma?opolski Oddzia? Stra?y Granicznej w Raciborzu
  data dodania:01-09-2015

My?liwi i Le?nicy z rejonu rybnickiego oddaj? krew
  data dodania:01-09-2015

Dzie? Otwarty "Krwiodawstwo na plus" (dn. 24 sierpnia 2015r.)
  data dodania:26-08-2015

Dzie? otwarty „Krwiodawstwo na plus” - 24.08.2015
  data dodania:14-08-2015

Spot Wakacyjnej Kropli ?ycia
  data dodania:03-08-2015

Zlot dla ?ycia
  data dodania:01-07-2015

NCK ?wiatowy Dzie? Krwiodawcy
  data dodania:12-06-2015

Na stra?y ?ycia
  data dodania:12-06-2015

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w akcji honorowego oddawania krwi oraz do rejestracji dawców szpikuInformacja ws. zalece? dotycz?cych praktyk studenckich w urz?dach administracji rz?dowej oraz w jednostkach organizacyjnych podleg?ych lub nadzorowanych w 2015 r.
  data dodania:08-06-2015

Informacja dla dawców krwi!
  data dodania:01-06-2015

zmiany w godzinach rejestracji w Centrum Krwiodawstwa w RaciborzuInformacja o zmianach w godzinach rejestracji !
  data dodania:21-05-2015

Informacja o zmianach w godzinach rejestracji !
  data dodania:08-05-2015

MOTOSERCE - motocykli?ci dzieciom
  data dodania:13-04-2015

?yczenia Prezesa Rady G?ównej SHDK RP
  data dodania:03-04-2015

Drodzy Przyjaciele Krwiodawcy, Z okazji ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego w imieniu w?asnym oraz Rady G?ównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej z siedzib? w D?browie Górniczej pragn? z?o?y? wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, Dawcom Szpiku Kostnego, Pracownikom Publicznej S?u?by Krwi, Cz?onkom SHDK RP, Przyjacio?om z zaprzyja?nionych Klubów HDK oraz wszystkim Cz?onkom Waszych Rodzin ?wi?teczne ?yczenia:Rejestracja dawców w dniu 03.04.2015
  data dodania:01-04-2015

ODWO?ANE AKCJE HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI!
  data dodania:26-03-2015

Informacja dla honorowych dawców krwi
  data dodania:12-03-2015

Stawiaj? na ?ycie, wi?c oddaj? krew
  data dodania:27-02-2015

Konkurs 3/2015
  data dodania:27-02-2015

Przyjmowanie petentów
  data dodania:21-01-2015

Podsumowanie 23 Fina?u WO?P
  data dodania:20-01-2015

SMS lub mail dotycz?cy oddawania krwi
  data dodania:20-01-2015

Oddaj krew podczas 23 Fina?u WO?P
  data dodania:09-01-2015

?wi?ta Bo?ego Narodzenia
  data dodania:19-12-2014

Informacja dla dawców - Wigilia
  data dodania:19-12-2014

Koncert Twój szpik, moje ?ycie - 20.12.2014
  data dodania:16-12-2014

Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 listopada
  data dodania:21-11-2014

Zaproszenie na XV Spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego
  data dodania:18-11-2014

Informacja dla szpitali
  data dodania:06-11-2014

Kolejarze po raz kolejny oddadz? krew!
  data dodania:06-11-2014

22-26 listopada w ca?ej Polsce obchodzone s? Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podobnie jak w poprzednich latach, równie? w tym roku kolejarze bior? udzia? w tym wydarzenia.Akcja Dawcom w Darze wspólnie z Krówk? Kujawsk?
  data dodania:29-08-2014

Memoria? im. m?. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego-23.08.2014r.
  data dodania:29-08-2014

Memoria? 2014
  data dodania:18-08-2014

Memoria? to nie tylko okazja do oddania ho?du nie?yj?cym ju? bohaterom, ale tak?e szansa, by pomóc chorym potrzebuj?cym obecnie krwi. Dlatego w zwi?zku z wakacyjnymi brakami krwi wszystkich grup dnia 23.08.2014r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, w porozumieniu z organizatorami Memoria?u, organizuje akcj? poboru krwi. Gor?co prosimy ka?d? zdrow? osob? w wieku od 18 do 65 roku ?ycia o pomoc w tej trudnej sytuacji i oddanie krwi. Krew mo?na odda? w naszym ambulansie na parkingu OSiR-u w Raciborzu przy ul. Zamkowej od godziny 12.00 do 17.00. Zg?o? si?: -wypocz?ty, -po lekkim posi?ku, -z dokumentem to?samo?ci ze zdj?ciem i numerem PESEL, -ogranicz palenie papierosów, -zadbaj o nawodnienie organizmu. Oddaj krew & Ratuj ?ycie!Sobota Otwartych Serc
  data dodania:04-08-2014

Ju? od samego rana „Sobota otwartych serc” przyci?gn??a wiele osób chc?cych podzieli? si? cz?stk? siebie z potrzebuj?cymi. Dawcy przychodzili ca?ymi rodzinami, z przyjació?mi, znajomymi, dzi?kuj?c nam za stworzenie dodatkowej okazji do pomocy innym. Przez ca?y dzie? panowa?a mi?a, przyjazna atmosfera. Ch?? oddania krwi zadeklarowa?o 51 osób, z czego krew odda?o 18 kobiet i 23 m??czyzn (??cznie 41 dawców), w tym 12 osób po raz pierwszy. Dzi?ki ich ofiarno?ci ogó?em pobrano 18,450 litrów krwi. Cze?? dawców skorzysta?a z mo?liwo?ci zwiedzenia nowego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.SOBOTA OTWARTYCH SERC
  data dodania:30-07-2014

W zwi?zku z wakacyjnymi brakami krwi wszystkich grup, prosimy ka?d? zdrow? osob? w wieku od 18 do 65 roku ?ycia o pomoc w tej trudnej sytuacji i oddanie krwi. Okazj? b?dzie najbli?sza sobota, tj. 02.08.2014r. Od godziny 8.00 do 16.00 ka?dy ch?tny b?dzie móg? odda? krew w nowej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3.APEL O ODDAWANIE KRWI
  data dodania:24-07-2014

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, jak zawsze w okresie wakacyjnym, apeluje o oddawanie krwi. W tej chwili poszukiwane s? wszystkie grupy.Ju? jutro akcja poboru krwi na placu manewrowym OSK "ATLAS" w Raciborzu. ZAPRASZAMY!!!
  data dodania:11-07-2014

W sobot?, 12 lipca w godzinach od 11.00 do 15.00 na placu manewrowym OSK "ATLAS" przy ulicy Nowomiejskiej 22 w Raciborzu odb?dzie si? akcja krwiodawstwa.VIII Zawody w strzelaniu z broni my?liwskiej o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu
  data dodania:23-06-2014

Dnia 21.06.2014 r. na strzelnicy w Rybniku - Paruszowcu odby?y si? VIII Zawody w strzelaniu z broni my?liwskiej o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu zorganizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Wyniki przedstawiaj? si? nast?puj?co: - w kategorii dru?ynowej: I miejsce - Klub HDK PCK im. dr Tadeusza ?migielskiego przy Oddziale Terenowym w Rybniku II miejsce - Klub HDK im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce – Leszczynach III miejsce -Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie - w kategorii indywidualnej: I miejsce - Szuster Dariusz II miejsce - Fojcik Eugeniusz III miejsce - Majewski Marcin Po rozgrywkach i odczytaniu wyników, organizator zaprosi? wszystkich na spotkanie przy ognisku. Dzi?kujemy Prezesowi i cz?onkom Klubu HDK przy RCKiK w Raciborzu oraz wszystkim zawodnikom bior?cym udzia? w turnieju za wspania?? atmosfer? .Spotkanie Prezydenta Miasta Jastrz?bie - Zdrój
  data dodania:22-06-2014

Z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawstwa 17 czerwca w Urz?dzie Miasta Jastrz?bie - Zdrój odby?o si? spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami szkó?, zak?adów pracy, klubów HDK, PCK oraz RCKiK w Raciborzu.VI Turniej Pi?tek Pi?karskich HDK w Rydu?towach
  data dodania:16-06-2014

Dnia 14.06.2014 r. na kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w Rydu?towach, odby? si? VI Turniej Pi?tek Pi?karskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu, zorganizowany przez Miejski Klub HDK PCK w Rydu?towach. Pani Dyrektor Maria Wiecha z?o?y?a wszystkim dawcom ?yczenia z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawcy a nast?pnie rozpocz??a turniej wykonuj?c pierwsze kopni?cie pi?ki. Po rozegraniu meczy w fazie grupowej a nast?pnie meczy fina?owych wy?oniono zwyci?zców. I tak kolejne miejsca wywalczyli: I miejsce - Stowarzyszenie Moje Miasto Rydu?towy, II miejsce - Klub HDK PCK im. Floriana Ogana w Knurowie, III miejsce - Miejski Klub HDK PCK w Rydu?towach. Królem Strzelców zosta? Pan Przemys?aw J?drzejczak a tytu? Najlepszego Zawodnika otrzyma? Panu Piotrowi Rolnik. Obaj z Klubu HDK PCK w Knurowie. Dzi?kujemy Prezesowi i cz?onkom Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydu?towach oraz wszystkim zawodnikom bior?cym udzia? w turnieju.?yczenia Ministra Zdrowia z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawcy
  data dodania:16-06-2014

?wiatowy Dzie? Krwiodawcy - 14 czerwca
  data dodania:13-06-2014

?wiatowy Dzie? Krwiodawcy - ?yczenia Prezesa Klubu HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
  data dodania:13-06-2014

?wiatowy Dzie? Honorowych Dawców Krwi - ?yczenia pos?a Zawadzkiego
  data dodania:12-06-2014

Z okazji ?wiatowego Dnia Honorowych Dawców Krwi, przekazujemy otrzymane ?yczenia od pos?a Ryszarda Zawadzkiego dla wszystkich Krwiodawców.FOOTBALL ACADEMY
  data dodania:12-06-2014

Komunikat
  data dodania:10-06-2014

Prelekcja w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr S?u?ebniczek NMP im. b?. Edmunda Bojanowskiego w Rydu?towach
  data dodania:05-06-2014

Football Academy - Rybnik
  data dodania:31-05-2014

31 maja na rybnickim rynku odby?a si? Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa "KREWKI PI?KARZ", któr? zorganizowa? FOOTBALL ACADEMY RYBNIK. Zarejestrowa?o si? 40 osób, krew odda?o 34 dawców, pozyskali?my 15 litrów krwi. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim dawcom oraz organizatorom.Prelekcja w Przedszkolu nr 8 w Czerwionce- Leszczynach
  data dodania:22-05-2014

INTERMARCHE - Rydu?towy
  data dodania:17-05-2014

17 maja oby?a si? akcja ambulansowa przed sklepem Intermarche w Rydu?towach. Zg?osi?y si? 64 osoby, krew odda?o 58 dawców, tym samym pozyskali?my ponad 26 litrów krwi. Organizatorzy przygotowali ?wiczenia pierwszej pomocy oraz zabawy dla dzieci. W tym samym czasie Fundacja Przeciwko Leukemii przeprowadzi?a rejestracj? dla osób które, chc? zosta? potencjalnym dawc? szpiku. Zainteresowanych by?o 45 osób. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim dawcom i organizatorom.MOTOSERCE 2014 - ?ory
  data dodania:12-05-2014

W sobot? 10 maja w ?orach odby?a si? kolejna akcja Motoserce 2014 zorganizowana przez ?orskie Bractwo Motorowe, podczas tego wydarzenia zg?osi?y si? do ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 42 osoby. Pozyskali?my prawie 14 litrów krwi od 31 dawców. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim dawcom i organizatorom.WA?NA INFORMACJA DLA DAWCÓW!!!!
  data dodania:28-04-2014

2 maja 2014r.Zawody w?dkarskie dawców krwi w Czerwionce
  data dodania:28-04-2014

Dnia 26 kwietnia 2014r. na terenie PZW nr 96 na zbiorniku „Tama” w Czerwionce odby?y si? „VIII Towarzyskie Zawody W?dkarskie HDK PCK” o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, których organizatorem by? Zarz?d Klubu HDK PCK „FENIX” w Be?ku. W zawodach spo?ród 11 dru?yn w?dkarskich z Klubów HDK PCK, bezkonkurencyjny okaza? si? Klub HDK PCK im A. Bery w Czerwionce-Leszczynach. Organizatorom oraz zawodnikom dzi?kujemy za integracj? ?rodowisk honorowych dawców krwi.MOTOSERCE 2014 - Wodzis?aw ?l?ski
  data dodania:26-04-2014

Na Wodzis?awskim Rynku oraz w Miejskim O?rodku Kultury w Pszowie odby?a si? Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE 2014 - MOTOCYKLI?CI DZIECIOM . Krew odda?o 118 osób, zebrali?my prawie 53 litry krwi. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim dawcom i organizatorom.MOTOSERCE 2014
  data dodania:22-04-2014

Zapraszamy na Ogólnopolsk? Akcj? Krwiodawstwa „ Motoserce 2014 – Motocykli?ci dzieciom” 26.04.2014r. - Wodzis?aw ?l?ski- RynekZdrowych i pogodnych ?wi?t Wielkanocnych!
  data dodania:15-04-2014

Zdrowych i pogodnych ?wi?t Wielkanocnych sp?dzonych w radosnym, wiosennym nastroju ?yczy Maria Wiecha Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wraz z PracownikamiIII Roztocza?ski Mi?dzynarodowy Maraton
  data dodania:15-04-2014

Serdecznie zapraszamy na III Roztocza?ski Mi?dzynarodowy Maraton Lubaczów – Jaworów 11 maja 2014 r.Zamawianie czynników krzepni?cia i dezmopresyny z dn.08.04.2014
  data dodania:15-04-2014

KOMUNIKAT NCKWA?NA INFORMACJA DLA DAWCÓW!!!!
  data dodania:09-04-2014

Wielki Pi?tek- zmiana godziny rejestracjiPrelekcja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Rybniku
  data dodania:09-04-2014

Prelekcja w Zespole Szkó? nr 5 w Rybniku- Niedobczycach
  data dodania:25-03-2014

Pierwsi dawcy w nowej siedzibie Centrum
  data dodania:21-03-2014

Podsumowanie XXII fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
  data dodania:13-01-2014

22 FINA? WIELKIEJ ORKIESTRY ?WI?TECZNEJ POMOCY
  data dodania:10-01-2014

?yczenia z okazji listopadowych Dni Honorowego Krwiodawstwa
  data dodania:21-11-2013

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie zlece? na koncentraty czynników krzepni?cia i desmopresyn?
  data dodania:26-09-2013

Apel Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
  data dodania:26-07-2013

W zwi?zku z corocznym zmniejszeniem ilo?ci oddawanej krwi zwi?zanym z sezonem urlopowym, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej z siedzib? w D?browie Górniczej we wspó?pracy z Narodowym Centrum Krwi w Warszawie zach?ca i bardzo serdecznie zaprasza do placówek RCKiK na terenie ca?ej Polski?wiatowy Dzie? Krwiodawcy
  data dodania:14-06-2013

?yczenia Ministra Zdrowia Bartosza Ar?ukowicza?wiatowy Dzie? Krwiodawcy - 14 czerwca
  data dodania:12-06-2013

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi! 14 czerwca obchodzimy ?wiatowy Dzie? Krwiodawcy. Jest to okazja, by zauwa?y? tych wszystkich wyj?tkowych ludzi, którzy z potrzeby serca, bezinteresownie pomagaj? innym, dziel?c si? cz?stk? siebie- swoj? krwi?. Jest to równie? okazja, by im za to podzi?kowa? i okaza? szacunek.KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie zlece? na koncentraty czynników krzepni?cia i desmopresyn?
  data dodania:21-02-2013

XXI Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy- Podsumowanie
  data dodania:30-01-2013

13 stycznia 2013 r. podczas XXI fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, zbierano ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów, tym razem pod has?em: „Dla ratowania ?ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.Zamawianie czynników krzepni?cia i dezmopresyny - z dn.24.01.2013
  data dodania:29-01-2013

KOMUNIKAT NCKXXI Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
  data dodania:08-01-2013

Ju? 13 stycznia rusza XXI Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, tym razem pod has?em: „Dla ratowania ?ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Ide? t? mo?na wpiera? nie tylko materialnie, ale tak?e oddaj?c krew, najcenniejszy dar, jaki ka?dy z nas mo?e ofiarowa?.Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
  data dodania:02-01-2013

Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i szcz??liwego Nowego Roku 2013Zamawianie czynników krzepni?cia i dezmopresyny
  data dodania:17-12-2012

Poni?ej pismo NCK w sprawie internetowego systemu obs?ugi zlece? na koncentraty czynników krzepni?cia i desmopresyn? oraz instrukcja obs?ugi.Komunikat NCK w sprawie wydanie koncentratów czynników krzepni?cia i desmopresyny do leczenia szpitalnego i domowego dla chorych na hemofili? i pokrewne skazy
  data dodania:03-12-2012

NIE ZAMYKAC KRWIODAWSTWA SWINIEZdj?cia z IX Pszowskiego Rajdu Samochodowego HDK o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu
  data dodania:09-08-2012

?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2012
  data dodania:14-06-2012

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi! Dzisiaj 14 czerwca obchodzimy ?wiatowy Dzie? Krwiodawcy. Jest to okazja, by zauwa?y? tych wszystkich wyj?tkowych ludzi, którzy z potrzeby serca, bezinteresownie pomagaj? innym, dziel?c si? cz?stk? siebie- swoj? krwi?. Jest to równie? okazja, by im za to podzi?kowa? i okaza? szacunek.Niedobór krwi - akcja honorowego oddawania krwi
  data dodania:08-06-2012

Drodzy krwiodawcy! W zwi?zku z aktualnie istniej?cymi niedoborami krwi, w niedziel? 10 czerwca 2012 r. w godz. 10.00-15.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3 odb?dzie si? akcja honorowego oddawania krwi.Zaproszenie na IX Pszowski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu
  data dodania:23-04-2012

Zarz?du Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie zaprasza w dniu 9 czerwca 2012 r. do udzia?u w IX Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu - „W?RÓD POWODZIAN" czyli WSPANIA?EJ jednodniowej ZABAWIE rodzinnej.INFORMACJA DLA DAWCÓW KRWI!
  data dodania:03-04-2012

Dnia 06.04.2012 r. tj. w Wielki Pi?tek, RCKiK w Raciborzu oraz oddzia?y terenowe w Rybniku, Jastrz?biu-Zdroju i Wodzis?awiu ?l?skim czynne b?d? do godz. 13.00.Akcja "Szczekociny"
  data dodania:05-03-2012

W imieniu poszkodowanych w czasie tragedii kolejowej w Szczekocinach dn. 03.03.2012r. gor?co dzi?kujemy wszystkim, którzy 4 marca 2012r. odpowiedzieli na nasz apel i oddali krew w siedzibie RCKiK w Raciborzu, jak równie? tym, którzy j? oddali w Ko?cio?ach pw. ?w. Magdaleny w Radlinie II oraz w Radoszowach.Podsumowanie XX fina?u WO?P
  data dodania:09-01-2012

8 stycznia 2012 podczas XX fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, zbierano ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów, tym razem pod has?em: „Zdrowa mama, zdrowy wcze?niak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocze?niejszych urz?dze? dla ratowania ?ycia wcze?niaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ci??arnych z cukrzyc?”.XX Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
  data dodania:05-01-2012

8 stycznia 2012 podczas kolejnego fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, jak co roku, zbierane b?d? ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów, tym razem pod has?em: „Zdrowa mama, zdrowy wcze?niak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocze?niejszych urz?dze? dla ratowania ?ycia wcze?niaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ci??arnych z cukrzyc?”. Ide? t? mo?na wpiera? nie tylko materialnie, ale tak?e oddaj?c krew, gdy? jest ona najcenniejszym darem, jaki ka?dy z nas mo?e ofiarowa?.?yczenia dla Honorowych Dawców Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
  data dodania:21-11-2011

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi!Leki refundowane dla zas?u?onych honorowych dawców krwi
  data dodania:15-11-2011

Poni?ej przedstawiamy informacj? Ministerstwa Zdrowia na temat leków refundowanych:Relacja z otwarcia nowego Oddzia?u Terenowego w Wodzis?awiu ?l?skim
  data dodania:15-06-2011

Szanowni Pa?stwo, Z wielk? przyjemno?cia informujemy, i? w dniu 14.06.2011r. zosta? otwarty nowy oddzia? terenowy w Wodzis?awiu ?l?skim.Otwarcie nowego Oddzia?u Terenowego w Wodzis?awiu Sl?skim
  data dodania:10-06-2011

Informacja o otwarciu nowego oddzia?u terenowego:?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2011
  data dodania:10-06-2011

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi,Zapraszenie na VIII Pszowski Rajd Samochodowy HDK o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu
  data dodania:01-06-2011

Zarz?d Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie zaprasza w dniu 11 czerwca 2011r. do udzia?u wVIII Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu „?LADEM RYCERSTWA" czyli WSPANIA?EJ jednodniowej ZABAWIE rodzinnej.Radosnych ?wi?t Wielkanocnych!!!!
  data dodania:21-04-2011

Radosnych ?wi?t Wielkanocnych sp?dzonych w prawdziwie wiosennym nastroju ?yczy Dyrektor Maria Wiecha wraz z Pracownikami RCKiK w RaciborzuOg?oszenie Klubu HDK PCK przy KWK Anna w Pszowie
  data dodania:12-01-2011

Na pro?b? klubu Klubu HDK PCk przy KWK "Anna" w Pszowie zamieszczamy zaproszenie do wzi?cia udzia?u w akcji poboru krwi w ambulansie, która odb?dzie si? w dniu 14.01.2011r. na parkingu OSP w Pszowie w godzinach 8.00-12.00.Podsumowanie XIX fina?u WO?P
  data dodania:12-01-2011

9 stycznia 2011 podczas kolejnego fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, jak co roku, zbierano ofiary w postaci ?rodków finansowych i innych cennych przedmiotów, tym razem dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Dzieciom tym, jak równie? innym chorym, potrzebna jest jednak nie tylko pomoc materialna, ale tak?e krew, wspomagaj?ca ich leczenie. Stanowi ona najcenniejszy dar, jaki ka?dy z nas mo?e ofiarowa?.Stan sandoglobuliny P na dzie? 30.11.2010r.
  data dodania:30-12-2010

W za??czeniu znajduj? si? informacje dot. stanu Sandoglobuliny P na dzie? 30.11.2010 r. w Polsce. Stan ten jest regularnie publikowany na www.bip.rckik.pl oraz www.rckik.pl zaraz po otrzymaniu z Narodowego Centrum Krwi zbiorczego zestawienia. ZOZy maj? mo?liwo?? zakupienia ww. preparatu w tych Centrach, które go posiadaj?.Zamkni?cie Oddzia?u Terenowego w Pszowie
  data dodania:22-12-2010

Szanowni Pa?stwo, Od dnia 22.12.2010 Oddzia? Terenowy w Pszowie zosta? zamkni?ty. Wszystkich krwiodawców, którzy planowali w najbli?szych dniach odda? tam krew i jej sk?adniki za niedogodno?ci przepraszamy.9 grudnia- Mi?dzynarodowy Dzie? Przeciwdzia?ania Korupcji
  data dodania:09-12-2010

9 grudnia przypada Mi?dzynarodowy Dzie? Przeciwdzia?ania Korupcji.Zaproszenie na spotkanie honorowych dawców krwi przes?ane przez kapelana krwiodawców Diecezji Opolskiej
  data dodania:14-10-2010

Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania zaproszenia Diecezjalnego Duszpasterza Honorowych Dawców Krwi- ks. Wojciecha ModelskiegoStan Sandoglobuliny P w Polsce na 30.08.2010
  data dodania:28-09-2010

W za??czeniu znajduj? si? informacje dot. stanu Sandoglobuliny P na dzie? 30.08.2010 r. w Polsce. Stan ten jest regularnie publikowany na www.bip.rckik.pl oraz www.rckik.pl zaraz po otrzymaniu z Narodowego Centrum Krwi zbiorczego zestawienia. ZOZy maj? mo?liwo?? zakupienia ww. preparatu w tych Centrach, które go posiadaj?.XI Dni Promocji Zdrowia w Pszowie
  data dodania:20-09-2010

Gor?co zach?camy do oddawania krwi i jej sk?adników w czasie XI Dni Promocji Zdrowia w Pszowie.Podsumowanie letniego konkursu dla dawców
  data dodania:03-09-2010

Zako?czy? si? kolejny letni konkurs dla honorowych dawców krwi pn. "W trosce o ?ycie".Wyniki 4 tury losowa?
  data dodania:03-09-2010

W za??czniku znajduj? si? protoko?y z losowa?, które odby?y si? w Raciborzu oraz w Oddzia?ach Terenowych w Jastrz?biu- Zdroju, Pszowie i Rybniku.Stan magazynowy Immunoglobuliny do?ylnej (Sandoglobuliny P) na dzie? 30 lipca 2010
  data dodania:23-08-2010

Informacje znajduj? si? w za??czniku. Przypominamy jednocze?nie, i? zozy maj? mo?liwo?? zakupienia ww. leku w ca?ej Polsce w tych RCkiK-ach, które aktualnie go posiadaj?.Wyniki 3 tury losowa? w letnim konkursie dla dawców "W trosce o ?ycie"
  data dodania:17-08-2010

Gratulujemy nagrodzonym dawcom i zapraszamy po odbiór nagród!Odszed? do wieczno?ci ?.p. Henryk Delong
  data dodania:09-08-2010

Z ogromnym ?alem informujemy, ?e dnia 09.08.2010 odszed? do wieczno?ci nasz wielki przyjaciel, nestor raciborskiego krwiodawstwa i jego za?o?yciel, honorowy dawca krwi, cz?owiek o wielkim sercu- ?.p. Henryk Delong. Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w kaplicy cmentarza Jeruzalem w dniu 12.08.2010 o godz. 12.00.Wyniki I i II tury losowa? w letnim konkursie dla dawców "W trosce o ?ycie"
  data dodania:05-08-2010

W za?acznikach znajduj? si? protoko?y dwóch tur losowa?: z dnia 16.07.2010 oraz 02.08.2010.Stan Sandoglobuliny P na dzie? 30.06.2010
  data dodania:03-08-2010

W za??czeniu znajduj? si? informacje dot. stanu Sandoglobuliny P na dzie? 30.06.2010 r. w Polsce.Zmiany w godzinach pracy RCKiK w okresie letnim
  data dodania:28-06-2010

W zwi?zku z okresem urlopowym, uprzejmie informujemy, i? w dniach 05.07.2010r. – 28.07.2010r. Oddzia? Terenowy w Pszowie b?dzie nieczynny. Za niedogodno?ci przepraszamy i jednocze?nie zapraszamy do oddawania krwi i jej sk?adników w siedzibie RCKiK w Raciborzu, w jednym z naszych oddzia?ów terenowych: w Rybniku lub Jastrz?biu-Zdroju, w naszym ambulansie b?d? podczas ekip wyjazdowych.Uwaga! Konkurs dla dawców pn. „W TROSCE O ?YCIE”!
  data dodania:25-06-2010

Szanowni dawcy! Zapraszamy do udzia?u w trzecim, letnim konkursie pn. „W TROSCE O ?YCIE”, którego celem jest zmniejszenie niedoboru krwi, jaki wyst?puje w okresie letnim.Ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi
  data dodania:08-01-2010

RCKiK w Raciborzu uprzejmie informuje, ?e nadal istnieje mo?liwo?? odliczania przez honorowych krwiodawców oddanej w 2009 roku krwi, jako darowizny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Ambulans do poboru krwi ju? w Raciborzu
  data dodania:01-10-2009

Z wielk? rado?ci? informujemy, i? ambulans do poboru krwi przyjecha? ju? do Raciborza!Projekt europejski Projekt PL 0067 pn.: „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest kontynuacj? innego projektu pn. „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”.
  data dodania:29-06-2009

Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa Projekt PL 0067 pn.: „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest kontynuacj? innego projektu pn. „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”.Rozbudowujemy si?!
  data dodania:29-07-2008

Media na temat naszej rozbudowy: